A. KLIENTO PERSPEKTYVA
(Susivok)
(organizacijos kultūra, bendrasis ugdymo organizavimas, pasiekimai bei rezultatai)
B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA
(Organizuok)
(mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, mokyklos strategija, įsivertinimas, vadovavimas)
1. Įgyvendinant gimnazijos pilietinio ugdymo tradicijų tęstinumą, ugdyti mokytojų ir mokinių tapatumo jausmą.

2. Tobulinti bendradarbiavimą tarp klasės auklėtojų, mokytojų, tėvų ir socialinę bei psichologinę pagalbą teikiančių specialistų, siekiant ugdyti mokinių atsakomybę ir pareigingumą
3. Gerinant ugdymo, mokymosi kokybę didinti mokinių mokymosi motyvaciją.

 4. Mokytojo veiklos ir pamokos kokybės įsivertinimo tobulinimas 
C. PARAMOS PERSPEKTYVA
(Pasitelk)
(įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymas)
D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA
(Augink)
(įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo organizavimas, dėmesys personalui)
5. Gerinti vidaus ir išorės ugdymo aplinkas 6. Gimnazijos personalo politikos, užtikrinančios ugdymo ir mokymosi kokybę įgyvendinimo tobulinimas