Socialinio pedagogo veikla gimnazijoje

Socialines paslaugas gimnazijoje teikia:
socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė (kab. 215, II aukštas, tel. nr.  8 618 55664);
El.paštas: DGpagalba.pagalba@gmail.com
Tikslas: teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokiniams ir gimnazijos bendruomenės nariams, užtikrinti sėkmingą ir veiksmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei gimnazijoje.

Socialinio pedagogo paslaugos gimnazijoje

 • Organizuoja mažas pajamas turinčių mokinių maitinimą;
 • Organizuoja mokinių pavėžėjimą;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe;
 • Bendradarbiauja su klasės auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais bei įstaigos administracija, sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • Rengia ir vykdo mokinių socializacijos ir prevencijos projektus;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje ir kitose institucijose;
 • Dirba su elgesio, mokymosi ir kitų problemų turinčiais mokiniais;
 • Esant reikalui kartu su klasės auklėtojais lanko mokinius jų namuose.
 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais   mokinio atstovais,     pedagogais  ir  kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais. 
 •  Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams   kylančiais   sunkumais  (pagrindinių  vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 •   Padeda  tėvams ar teisėtiems mokinio atstovams ugdyti savo vaiką;  suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo  svarbą, geriau  suprasti vaiko,
    turinčio vystymosi sunkumų,  poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. . 
 •  Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš  kitų  institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą. 
 •  Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis  ir nevyriausybinėmis   organizacijomis, teikiančiomis socialinę,  psichologinę, teisinę pagalbą. 
 • Kartu  su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu. 

Socialinio pedagogo darbo laikas

Darbo dienosMokinių, pedagogų konsultacijos (50% darbo laiko)
Vaikų lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais, tiriamasis, organizacinis darbasIš viso valandų
Pirmadienis8.00 – 12.0012.30 – 16.007.30
Antradienis8.00 – 12.0012.30 – 16.007.30
Trečiadienis8.00 – 12.00 13.00 – 16.307.30
Ketvirtadienis
8.00 – 12.00
12.30 – 15.307.00
Penktadienis
8.00 – 12.00

12.30 – 15.30
6.30
Pietų pertrauka12.00 – 12.30
Iš viso:36 val.

Visuomenės veiklos specialistė

Mokinių sveikatos priežiūros  paslaugas teikia:
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L. Bakutienė  (102 kabinetas, tel. nr. 422476)

 • Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikia pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
 • Vertina mokyklos aplinkos  ir ugdymo proceso atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
 • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą;
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą;
 • Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę;
 • Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
Darbo laikas
Pirmadienis7.30 – 15.30
Antradienis7.30 – 15.30
Trečiadienis7.30 – 15.30

Psichologo paslaugos

Psichologines paslaugas gimnazijoje teikia:
gimnazijos psichologė, Rita Venslovaitienė

Psichologinė pagalba teikiama   214 kab. IIa.el. paštas: rita.venslovaitiene@gmail.com
Psichologinės pagalbos tikslas – padėti  moksleiviams atgauti dvasinę darną, rūpintis jų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Psichologo veiklos kryptys:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia psichologines rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Psichologo konsultacijoms siunčiamas Pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Psichologinio konsultavimo laikas:

Pirmadienis8.00 – 12.00
Antradienis12.00 – 16.30
Trečiadienis8.00 – 16.30
Ketvirtadienis8.00 – 16.30
Penktadienis12.30 – 16.00
Pietų pertrauka12.00 – 12.30

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Psichologinę pagalbą teikiančių tarnybų pagalbos telefonai

Tarnybos pavadinimasTelefonasPastabos
Vaikų linija116 111Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I – VII 11.00 – 21.00
Jaunimo linija8 800 28888Budi savanoriai konsultantai.
I – VII visą parą
Vilties linija116 123Budi savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai.
I – VII visą parą
Pagalbos moterims linija8 800 66366Budi savanoriai konsultantai, profesionalai.
I – VII visą parą
Profesionali psichologinė pagalba telefonu8 800 76260I – V 16.00 – 20.00
Paguodos telefonas8 800 60700I – V 20.00 – 6.00
Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius(8-5) 2757564Budi savanoriai konsultantai.
I – VII visą parą
Kauno miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)(837) 423284Mickevičiaus g. 54, Kaunas.
Teikia pirmas nemokamas psichologines konsultacijas
VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras86 7322562Laisvės al. 38c, Kaunas.
Kompleksinės paslaugos šeimai
VŠĮ Šeimos santykių institutas (837) 750935L. Zamenhofo g. 9/Kurpių g. 10, Kaunas.
Kauno Centro Psichikos sveikatos centras(837) 409844Nepriklausomybės a. 10, Kaunas
Kauno Dainavos poliklinikos Psichikos sveikatos centras(837) 403993Pramonės pr. 31, Kaunas
Kauno Kalniečių Psichikos sveikatos centras(837) 401452Savanorių pr. 369, Kaunas
Kauno Šančių Psichikos sveikatos centras(837) 342287A. Juozapavičiaus pr. 77, Kaunas
Kauno Šilainių Psichikos sveikatos centras(837) 377771Baltų pr. 7, Kaunas
Kauno Jaunimo Narkologijos pagalbos centras8 61405997Eivenių g. 4, 426 kab., Kaunas
Kauno Apskrities priklausomybės ligų centras(837) 333255Giedraičių g. 8, Kaunas

Internetinės svetainės

AdresasTarnybos pavadinimas
www.jppc.ltJaunimo psichologinės paramos centras
www.vaikulinija.ltPsichologinė pagalba vaikams ir paaugliams internetu
http://www.psichoterapija.ot.ltInformacinė šviečiamoji svetainė ir psichologinė pagalba internetu
http://www.vpsc.lt Valstybinis psichikos sveikatos centras
http://www.savizudybes.lt Savižudybių prevencija, Valstybinis psichikos sveikatos centras
http://www.savizudybes.kvsc.lt Kauno visuomenės sveikatos centras

Gimnazijos sporto aikštyno paslaugos


Valgyklos paslaugos

Valgykla dirba kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 15.00 val.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo autentiškas konsoliduotas šaltinis:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/qVPNtWtjlw


Mokamų neformaliojo švietimo paslaugų nėra.