Gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė,tel. +37062098991

II vadybinė kategorija           

el.paštas: nijole.simkeviciene@dgg.lt

Gimimo vieta: Klaipėda

Išsilavinimas: 1986 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, suteikta vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, suteikta bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2017 m.

Faktai: 2009 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija, 1999 m. – rusų kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacija, 2002 m. – lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacija, 2008 m. – išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija, 2008 m. įgyta lietuvių gimtosios kalbos ugdymo turinio švietimo konsultanto kompetencija; 2010 m. – gebančio vykdyti kompetencijų ugdymo metodikos sklaidą švietimo konsultanto kompetencija; 2012 m. – besimokančių mokyklų švietimo konsultanto kompetencija; 2014 m. – kompetencija konsultuoti mokyklas ir mokytojus mokinių pasiekimų vertinimo klausimais.

Pareigos: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė.

Funkcijos:
1. atlieka įstaigos steigėjo priskirtas funkcijas, įtvirtintas įstaigos nuostatuose;
2. organizuoja įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
3. koordinuoja gimnazijos veiklos sklandumą, išteklių tikslinį panaudojimą, personalo darbo organizavimą, įstaigos norminių dokumentų rengimą ir įgyvendinimą;
4. organizuoja gimnazijos veiklos planavimą;
5. bendradarbiauja su gimnazijos bendruomene, socialiniais partneriais, gimnazijos rėmėjais, visuomene;
6. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Direktorės Nijolės Šimkevičienės darbo grafikas 2020 – 2021 m.m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis7.30-16.1512.00-12.30
Antradienis7.30-16.1512.00-12.30
Trečiadenis7.30-16.1512.00-12.30
Ketvirtadienis7.30-16.3012.00-12.30
Penktadienis7.45-15.0012.00-12.30

Gimnazijos direktorės Nijolės Šimkevičienės darbotvarkė

Interesantai priimami

Savaitės dienaPriėmimo laikas
Pirmadienis11.00-12.00
Antradienis13.00-14.00
Ketvirtadienis11.00-12.00

Pagrindinės veiklos:

DataLaikasVeikla
Kasdien7.30-9.00Dokumentų, korespondencijos peržiūra, nukreipimas vykdytojams
Kasdien9.00-9.45Administracijos pasitarimas veiklos organizavimo ir įgyvendinimo klausimais
Pirmadieniais9.45-9.55
10.35-11.00
12.45-13.00
Informaciniai susitikimai – pokalbiai su gimnazijos mokiniais
Antradieniais9.45-9.55
10.35-11.00
Informaciniai susitikimai – pokalbiai su gimnazijos mokiniais
AntradieniaisNuo 14.00 val.Personalo, materialinių, finansinių ir kitų išteklių poreikio analizė ir aptarimas, ūkinės veiklos klausimai
Trečiadieniais9.45-9.55
10.35-11.00
12.45-13.00
Informaciniai susitikimai – pokalbiai su gimnazijos mokiniais
TrečiadieniaisNuo 15.00 val.Ugdymo proceso organizavimo, emociškai ir fiziškai saugios ugdymo(si) aplinkos gimnazijoje formavimo ir užtikrinimo, kiti klausimai
KetvirtadieniaisNuo 14.40 val.Mokytojų metodinė valanda
PenktadieniaisNuo 14.00 val.Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais popietė

 Kita veikla – žr. :

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mėnesio plane;

Kauno m. švietimo skyriaus mėnesio plane. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė,tel.  +370 61855663

II vadybinė kategorija           

el.paštas: daiva.ivanoviene@dgg.lt

Gimimo vieta: Kaunas.

Išsilavinimas: 1990 m. baigė Kauno 4 –ąją vidurinę mokyklą (dabar S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija). 1990 – 1995 metais studijavo VVU Kauno Humnitariniame fakultete, įgijo vertėjo referento iš vokiečių ir rusų kalbų bakalauro laipsnį. 2003 metais baigė Kauno Technologijos Universiteto Edukologijos institutą, suteiktas švietimo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 1996 m. vokiečių kalbos mokytoja, nuo 2001 m. direktorės pavaduotoja ugdymui.

Faktai: 2004 m. suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2009 m. – vokiečių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 2009 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pareigos: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, vokiečų, rusų kalbų mokytoja.

Funkcijos:
1. koordinuoja vidurinio ugdymo (III-IV gimn. klasėse) proceso veiklas, organizuoja gimnazijoje vidurinio ugdymo brandos egzaminų, įskaitų, bandomųjų egzaminų vykdymą, brandos atestatų išdavimą;
2. koordinuoja gimnazijos mokytojų metodinę veiklą;
3. kuruoja bibliotekos – informacinio centro veiklą;
4. vadovauja gimnazijos ugdymo plano projekto, strateginio plano, metinio veiklos plano parengimo grupei;
5. atsako už informacijos pateikimą sistemoje STRAPIS;
6. kuruoja lietuvių, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų, NŠ mokytojų darbo organizavimą, dokumentacijos tvarkymą, metodinę veiklą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Ivanovienės darbo grafikas 2020 – 2021 m.m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis9.00-17.3012.00-12.30
Antradienis9.00-17.30 12.00-12.30
Trečiadenis9.00-17.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis9.00-17.30 12.00-12.30
Penktadienis9.00-17.30 12.00-12.30

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Ivanovienės darbotvarkė

Interesantai priimami

Savaitės dienaPriėmimo laikas
Pirmadienis11.00-12.00
Antradienis13.00-14.00
Ketvirtadienis11.00-12.00

Pagrindinės veiklos:

DataLaikasVeikla
Kasdien8.00-9.00Korespondencijos peržiūra, dokumentų, raštų vykdymas
Kasdien9.00-9.45Administracijos pasitarimas
PirmadieniaisNuo 15.00 val.Mokytojų metodinės veiklos organizavimo ir ugdymo klausimai (su darbo grupėmis)
Antradieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
AntradieniaisNuo 15.00 val.Projektų (tarptautinių, nacionalinių) veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (su darbo grupėmis)
Trečiadieniais9.45–9.55
10.35–11.00
12.45–13.00
Informaciniai susitikimai – pokalbiai su gimnazijos mokiniais
TrečiadieniaisNuo 15.00 val.Ugdymo proceso organizavimo, emociškai ir fiziškai saugios ugdymo(si) aplinkos gimnazijoje formavimo ir užtikrinimo, kiti klausimai
Ketvirtadieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
KetvirtadieniaisNuo 14.00 val.Mokytojų metodinė valanda
PenktadieniaisNuo 14.00 val.Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais popietė

Kita veikla – žr. :

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mėnesio plane;

Kauno m. švietimo skyriaus mėnesio plane. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Kersnauskienė, tel. +370 61656515

III vadybinė kategorija

el. paštas: raimonda.kersnauskiene@dgg.lt

Gimimo vieta: Kaunas

Išsilavinimas: 1996 m. baigė Kauno 44 vidurinę mokyklą. 2000 m. baigė Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą. Suteikta pradinių klasių pedagogo kvalifikacija. 2002 m. baigė Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2002 m.

Funkcijos:
1. koordinuoja 1-2-ųjų gimnazijos klasių ugdymo proceso veiklas, organizuoja PUPP vykdymą;
2. rengia statistines mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitas;
3. koordinuoja mokinių priėmimo organizavimą;
4. organizuoja mokinių mokymą namuose;
5. koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklas;
6. kuruoja gamtos mokslų, menų, kūno kultūros mokytojų veiklą.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Raimondos Kersnauskienės darbo grafikas 2020 – 2021 m.m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis8.00-16.3012.00-12.30
Antradienis8.00-16.30 12.00-12.30
Trečiadenis8.00-16.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis8.00-16.30 12.00-12.30
Penktadienis8.00-16.30 12.00-12.30

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Raimondos Kersnauskienės darbotvarkė

Interesantai priimami

Savaitės dienaPriėmimo laikas
Pirmadienis11.00-12.00
Antradienis13.00-14.00
Ketvirtadienis11.00-12.00

Pagrindinės veiklos:

DataLaikasVeikla
Kasdien8.00-9.00Korespondencijos peržiūra, dokumentų, raštų vykdymas
Kasdien9.00-9.45Administracijos pasitarimas
PirmadieniaisNuo 15.00 val.Mokytojų metodinės veiklos organizavimo ir ugdymo klausimai (su darbo grupėmis)
Antradieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
AntradieniaisNuo 15.00 val.Projektų (tarptautinių, nacionalinių) veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (su darbo grupėmis)
Trečiadieniais9.45–9.55
10.35–11.00
12.45–13.00
Informaciniai susitikimai – pokalbiai su gimnazijos mokiniais
TrečiadieniaisNuo 15.00 val.Ugdymo proceso organizavimo, emociškai ir fiziškai saugios ugdymo(si) aplinkos gimnazijoje formavimo ir užtikrinimo, kiti klausimai
Ketvirtadieniais10.35-11.05Atskirų darbo grupių savaitės veiklų įgyvendinimo analizė ir aptarimas (susirinkimai)
KetvirtadieniaisNuo 14.00 val.Mokytojų metodinė valanda
PenktadieniaisNuo 14.00 val.Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais popietė

Kita veikla – žr. :

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mėnesio plane;

Kauno m. švietimo skyriaus mėnesio plane. 

Visi direktorės pavaduotojai ugdymui vykdo:

  • pamokų vertinimą pagal ugdymo priežiūros planus;
  • atstovauja gimnazijos direktorę, (pagal direktorės įsakymą) jai išvykus, apibendrina veiklą savo budėjimo metu, neatvykus mokytojui į darbą informuoja gimnazijos direktorę, organizuoja nesančio darbe mokytojo mokinių užimtumą; teikia gimnazijos direktorei siūlymus dėl mokytojų (kitų darbuotojų) skatinimo bei nuobaudų skyrimo;
  • pavedimus pagal gautus raštus, pateikdami rašte atliktos veiklos trumpus aprašus, pateikia pusmečių trumpas veiklos ataskaitas (esant poreikiui, dažniau);
  • rūpinasi savo darbo vietos tvarka, tvarkingai vykdo savo planuotos veiklos iliustravimą,  laikosi tarnybinio etiketo reikalavimų, dalykinio pokalbio bendravimo su darbuotojais ir gimnazijos lankytojais taisyklių.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Jankūnaitė,tel.  +370 61631166

el.paštas: deimante.jankunaite@dgg.lt

Gimimo vieta: Kaunas.

Išsilavinimas: 2018 m. baigė meno pedagogiką Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2019 m.

Faktai: nuo 2015 m. Erasmus+ jaunimo mainų ir mokymų veiklų organizatorė, nuo 2018 m. muzikos mokytoja, nuo 2019 m. programos ,,Renkuosi mokyti’’ dalyvė, 2018-2019 tarptautinė pedagogikos praktika Barselonoje.

Pareigos: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, modulio menas, komunikacija ir verslumas mokytoja, I gimnazinės klasės vadovė, neformalaus švietimo veiklų mokytoja. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Deimantės Jankūnaitės darbo grafikas 2020 – 2021 m.m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Antradienis9.00-17.3012.00-12.30
Ketvirtadienis9.00-17.3012.00-12.30

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Edmundas Naujikas, tel. +370 62098990 el. paštas: edmundas.naujikas@dgg.lt

Išsilavinimas:  Kauno Stepono Žuko dailės aukštesnioji mokykla (baigta 1985m.)

Darbinė veikla: nuo 1986 m,. dirbo dailės mokytoju Kauno 4 – oje vid. mokykloje.
Nuo 1987 m. direktorės pavaduotoju ūkiui.

Funkcijos:

1. nuolat vykdo gimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;
2. rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, vykdo priežiūrą pagal egzistuojančius įstatymus,
    reglamentus ir kt., kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus, vykdo energetinių resursų taupų naudojimą, apskaitą; 
3. kontroliuoja ir apskaito gimnazijos turtą, patalpų, inventoriaus efektyvumą, tinkamumą naudoti ir tinkamą eksploataciją, apsaugą, koordinuoja
    patalpų nuomos sutarčių pasirašymą. Rūpinasi gimnazijos pastato, patalpų renovacija, remontu; vykdo gimnazijos statinio priežiūros kontrolę;
4. organizuoja gimnazijoje vykdomų seminarų, pasitarimų, egzaminų ūkinį aptarnavimą;
5. nuolat tikrina, kad medžiagų, prekių, paslaugų apskaita atitiktų buhalterijos dokumentus;
6. organizuoja patalpų remontą, švaros ir tvarkos palaikymą gimnazijos patalpose ir teritorijoje;
7. derina aptarnaujančiojo personalo darbo grafikus, teikia gimnazijos direktorei tvirtinti, pildo aptarnaujančio personalo darbo laiko žiniaraštį.
8. instruktuoja ir kontroliuoja kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės ir žmonių saugos,
   elektros saugos reikalavimų; esant poreikiui inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų keitimą arba papildymą.
9. Vykdo gimnazijos direktorės deleguotus įvairius ūkinės veiklos pavedimus gautus iš Steigėjo, teisėtus direktorės įsakymus.
 

Raštinės vedėja – Marija Šlajienė, tel. nr.  862098992