Savivaldos veiklos rezultatas – ugdoma savarankiška, kūrybinga, laisvai išsakanti savo nuomonę, pilietiškai aktyvi jaunuomenė. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:

 • Gimnazijos taryba;
 • Pedagogų taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Mokinių tėvų taryba;
 • Metodinė taryba.

Gimnazijos taryba – yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
Gimnazijos taryba atlieka šias funkcijas:

 • nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
 • aprobuoja gimnazijos metinės veiklos planą, strateginį planą, gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;
 • inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektiniusišteklius;
 • pritaria gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 • svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
 • mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
 • nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formąvimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenės bendradarbiavimą, jo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia pasiūlymus gimnazijos vadovybri;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.
 •  Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis renkami asmenys (po 3) atstovaujantys tėvams, mokytojams ir mokiniams.

Mokytojus į gimnazijos tarybą slaptu balsavimu renka mokytojų taryba.
Tėvai į gimnazijos tarybą renkami 1–12 klasių mokinių tėvų atstovų susirinkime slaptu balsavimu.
Mokiniai į gimnazijos tarybą renkami mokinių tarybos susirinkime slaptu balsavimu.
Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.
Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia gimnazijos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmojo posėdžio metu.

Gimnazijos tarybos sudėtis
Eil. Nr.Pavardė, vardasPareigos, atstovavimas
1.Daiva BrukienėTarybos pirmininkė (anglų kalbos mokytoja ekspertė, mokytojų atstovė)
2.Nida BrimienėTarybos narė (mokytojų atstovė)
3.Gintarė BersėnienėTarybos narė (mokytojų atstovė)
4.Alma PatalauskienėTarybos narė (mokytojų atstovė)
5.Aušra RajauskienėTarybos narė (mokytojų atstovė)
6.Laura MuliuonienėTarybos narė (tėvų atstovė)
7.Karilė MuliuolienėTarybos narė (tėvų atstovė)
8.Inga JanavičienėTarybos narė (tėvų atstovė)
9.Aida ČerneckienėTarybos narė (tėvų atstovė)
10.Gabija TrutnevytėTarybos narė (tėvų atstovė)
11.Paulius BenetisTarybos narys (mokinių atstovas)
12.Jurgis LeonavičiusTarybos narys (mokinių atstovas)
13.Gabrielė SelevaitėTarybos narė (mokinių atstovė)
14.Kristina UžgailytėTarybos narė (mokinių atstovė)
15.Rasa VaznelytėTarybos narė (mokinių atstovė)

Pedagogų taryba – yra nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius, jei jo nėra – gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sudėtį gimnazijos direktorius tvirtina savo įsakymu kiekvienais mokslo metais.
Pedagogų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;
 •  svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo švietimo organizavimą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, reikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • teikia gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 •  svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir vidaus darbo tvarkos taisykles.

Mokinių taryba  – tai vienas iš būdų apjungti visus mokyklos bendruomenės narius, jų santykius ir ugdymo veiksnius į darnią visumą. Jos tikslas – sukurti demokratišką, humanišką mokyklos gyvenimą, sudaryti sąlygas mokinių savarankiškumui, kūrybiškumui bei iniciatyvai plėtotis.

Mokinių taryba atnaujinama kiekvienais mokslo metais, sudarant sąlygas kuo daugiau mokinių įsitraukti į aktyvią veiklą. Kandidatų į Mokinių tarybą priėmimas vyksta kiekvienais metais rugsėjo antrą savaitę. Mokinių tarybos nariu gali tapti kiekvienas 1-3 klasės mokinys, iškeldamas savo kandidatūrą pats arba deleguotas klasės kolektyvo. Mokinių tarybos veikla planuojama mokslo metams. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas renkamas Mokinių tarybos įvadinės sesijos metu slaptu balsavimu.
Mokinių tarybos funkcijos:

 • Dalyvauja gimnazijos tarybos veikloje. Susipažįsta su ugdomąjį procesą reglamentuojančiais dokumentais ir teikia savo siūlymus dėl ugdomojo proceso gerinimo galimybių. Atstovauja mokinių interesus.
 • Padeda organizuoti gimnazijoje mokinių kultūrinę pažintinę veiklą, užtikrina jų saviraiškos galimybių ir naujų iniciatyvų plėtotę. Skatina mokinius dalyvauti gimnazijos bendruomenės gyvenime.
 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių gerinimo, žalingų įpročių plitimo mokinių tarpe mažinimo, mokinių poilsio pertraukų metu, mitybos gerinimo galimybių.
 • Telkia mokinius  rūpintis gimnazijos ir jos aplinkos estetiniu vaizdu, padeda organizuoti talkas, savitvarkos akcijas.
 • Palaiko ryšį su mokinių savivaldą kuruojančiomis institucijomis, kitų mokyklų savivaldomis, siekia bendradarbiavimo ir patirties sklaidos. Atstovauja gimnazijos bendruomenę.

Mokinių tarybos atsakingi asmenys:
Pirmininkas – Jurgis Leonavičius, III a kl.
Piriminiko pavaduotojas – Kristina Užgalytė III a kl.
Sekretorius – Aridas Černeckis, II a kl.

Mokinių tėvų atstovybė, kurią sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai.
 Mokinių tėvų atstovybės funkcijos:

 • bendradarbiauja su gimnazijos vadovais, aptaria svarbiausias gimnazijos veiklos aktualijas, inicijuoja tėvų įtaką ugdymo sąlygoms kurti.
 • renka savo atstovus į gimnazijos tarybą, inicijuoja ir koordinuoja tėvų įtaką gimnazijos ugdymo procesui organizuoti, ugdymo sąlygoms sudaryti.

Tėvų atstovybės atsakingi asmenys:

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Laura MuliuolienėTarybos narė
2.Karilė DirsienėTarybos narė
3.Daiva DobinskienėTarybos narė
4.Inga JanavičienėTarybos narė
5.Aida ČerneckienėTarybos narė
6.Gabija TrutnevytėTarybos narė

Metodinė taryba:
Daiva Ivanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos kuratorė,
Ramutė Žemaitienė – metodinės tarybos pirmininkė,
Jūratė Sabaitienė – metodinės tarybos sekretorė.

Metodinės tarybos funkcijos – gimnazijos metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti.
Metodinę tarybą sudaro dalykų mokytojų metodinių grupių pirmininkai, psichologė, socialinė pedagogė, bibliotekos vedėja, klasių auklėtojų grupių pirmininkė. Gimnazijoje veikia dešimt auklėtojų metodinių grupių.

Nariai: 

 1. Užsienio kalbų ( anglų k. vokiečių k. rusų k. prancūzų k. ispanų k.) metodinės grupės pirmininkė – Nida Brimienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 2. Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas – Regimantas Viktoras Jagentavičius, kūno kultūros mokytojas ekspertas;
 3. Tiksliųjų mokslų ( matematikos, informatikos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Lilija Jurgutienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 4. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Aušra Rajaskaitė, istorijos mokytoja metodininkė;
 5. Gamtos mokslų ( biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų  metodinės grupės pirmininkė – Jūratė Sabaitienė, biologijos vyresnioji mokytoja;
 6. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė –  Jūratė Slavinienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
 7. Pagrindinio ugdymo klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė – Vitalija Rukuižienė, 2d klasės auklėtoja;
 8. Vidurinio ugdymo klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė – Vida Meškauskaitė, 4a klasės auklėtoja;
 9.  Menų (dailės, braižybos, technologijų, muzikos, šokio) mokytojų metodinės grupės pirmininkė –  Edita Snarskaitė, muzikos mokytoja metodininkė;
 10. Eglė Letkauskienė, socialinė pedagogė;
 11. Alė Spiridonovienė, bibliotekos vedėja;
 12. Rita Venslovaitienė, psichologė.