Mokinių priėmimas


 

 

Mano mokykla laiko ženkluose (video)

 

Adresas: Miško g. 1, Kaunas

Tel. (8–37) 424172

El. pašto adresas: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt            


     

Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

 

Priimant mokinius į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją 2018–2019 m.m. prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, juos lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Gerbiami būsimų gimnazistų tėveliai!

        Nuo liepos 1 d. prašymus dėl priėmimo mokytis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje galima pateikti atvykus į gimnaziją, adresu Miško g. 1., 215 kab. nuo 9.00 iki 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui 8 620 98 993
Po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami.

 Pirmumo teisės patekti į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją:

  • pirmumo teisę patekti į gimnaziją turi tie mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje mokiniai, kurių reali gyvenamoji vieta yra arčiausiai gimnazijos; mokiniai, kurių broliai ar seserys jau mokosi gimnazijoje; mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

  • jei prašymų mokytis iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;

  • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokinys nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose (universitetuose, muziejuose, įmonėse, gamtoje) organizuojamas pamokas, tarptautinę projektinę veiklą („Sprachdiplom II“, „Sprachdiplom I“, „IELTS“, „EMILE“, „STEAM“, „DofE“).


Planuojami klasių komplektai ir mokinių skaičius 2018 – 2019 m.m.

 

Klasė

Pagrindinio ugdymo II dalis

Vidurinis ugdymas

1 (9) klasė

2 (10) klasė

3 (11) klasė

4 (12) klasė

Klasių skaičius

6

5

6

7

Laisvų vietų skaičius

9

1

8

0

  • Į turimas laisvas vietas priimami mokiniai, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų metinius įvertinimus;

  • Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją priimami mokiniai, neatsižvelgiant į gimnazijos aptarnaujamą teritoriją.

 

Gimnazijos uniformos mokiniams
 

 

Uniforma merginoms: mėlynas švarkas, mėlynas bliuzonas (užrašas - Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija), mėlynas arba juodas sijonas, mėlynos arba juodos kelnės, džinsai.

 

 

Uniforma vaikinams: mėlynas švarkas, mėlynas bliuzonas (užrašas - Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija), mėlynos arba juodos kelnės, džinsai.

 

Būsimų 1-ų (9) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių: (nuorodos į dokumentus)

 

1. INŽINERINĖS  MATEMATIKOS KRYPTIS (pdf)

2. INŽINERINĖS INFORMATIKOS KRYPTIS (pdf)

3. HUMANITARINIŲ – SOCIALINIŲ MOKSLŲ KRYPTIS (pdf)

4. GAMTOS MOKSLŲ KRYPTIS (pdf)

5. VERSLUMO IR UŽSIENIO KALBOS INTEGRUOTO UGDYMO KLASĖ(pdf)

6. „SPRACHDIPLOM“ KLASĖ (DSD) (pdf)

7. BENDROJO UGDYMO KLASĖS (pdf)

 

Būsimų 3-ų (11) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių:

Vidurinio ugdymo programos 3-ų (11) klasių mokiniai turi galimybę patys sudaryti individualų ugdymosi planą iš privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų ir (ar) modulių, atsižvelgdami į savo lūkesčius, mokymosi pasiekimus, polinkius, profesinius siekius. Parengtas individualus ugdymosi planas orientuotas į mokinių kompetencijų ugdymo(si) plėtotę, pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. Gimnazijoje plati neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų programų, modulių, projektų pasiūla. Mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautinėje projektinėje, socialinėje, prevencinėje, pažintinėje veikloje.
   

Nuorodos į dokumentus:

1. ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO M. SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2018-2019 m.m. (pdf)

2. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS (pdf)

3. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (pdf)

4. INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 4-Ų (12) KLASIŲ MOKINIAMS 2019-2019 m.m. (pdf)

5. KAUNO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIS (pdf)

6. INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS BŪSIMIEMS 3-Ų (11) KLASIŲ MOKINIAMS 2018-2020 m.m. (pdf)

 

 

 


Informacija atnaujinta:
2018-11-05 04:19


 

© 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija