Pirmumo teisės patekti į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją:

  • pirmumo teisę patekti į gimnaziją turi tie mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje mokiniai, kurių reali gyvenamoji   vieta yra arčiausiai gimnazijos; mokiniai, kurių broliai ar seserys jau mokosi gimnazijoje; mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

  • jei prašymų mokytis iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;

  • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokinys nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose (universitetuose, muziejuose, įmonėse, gamtoje) organizuojamas pamokas, projektinę veiklą „Sprachdiplom II“, „Sprachdiplom I“, „IELTS“, „EMILE“, „STEAM“, „DofE“.

  • Į turimas laisvas vietas priimami mokiniai, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų metinius įvertinimus;

  • Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją priimami mokiniai, neatsižvelgiant į gimnazijos aptarnaujamą teritoriją.

 

Planuojami klasių komplektai ir mokinių skaičius 2019 – 2020 m.m.

 

 


Mokinių priėmimas


Filmas apie gimnaziją

 

     


     

Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

Mokiniai į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją priimami vadovaujantis Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijais ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

2019 m. vasario 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-68 prašymai pradėti mokytis 2019–2020 m. m. pradedami registruoti elektroniniu būdu  nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 val. Moksleivių registracija į Kauno miesto mokyklas.

Jei asmuo pageidauja prašymą pateikti tiesiogiai, prašymai priimami gimnazijos raštinėje 215 kab. (II aukšte) kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 16.00 val.  Plačiau... Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 pakeitimas (pdf).                                                                                                                                                                          

         Jeigu norinčiųjų mokytis gimnazijoje skaičius bus didesnis nei gimnazija gali priimti, bus atsižvelgiama į mokinių
mokymosi pasiekimų vidurkį.

      Pakviesti į gimnaziją mokytis mokiniai ir jų tėvai bus kviečiami į motyvacinį pokalbį gegužės – birželio mėnesiais. Apie pokalbio laiką būsimieji gimnazistai bus informuoti individualiai.

     Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

    Prašymus ir kitus dokumentus pateikti galite darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. 215 kab.

    Informacija teikiama telefonu 8 620 98 993 arba el. paštu dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

 

    Būsimų 1-ų (9) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių:

Klasė

Pagrindinio ugdymo II dalis

Vidurinis ugdymas

1 (9) klasė

2 (10) klasė

3 (11) klasė

4 (12) klasė

Klasių skaičius

8

6

8

6

Laisvų vietų skaičius

45

10

19

1

 

 

 

Gimnazijos uniformos mokiniams
 

 

Uniforma merginoms: mėlynas švarkas, mėlynas bliuzonas (užrašas - Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija), mėlynas arba juodas sijonas, mėlynos arba juodos kelnės, džinsai.

 

 

Uniforma vaikinams: mėlynas švarkas, mėlynas bliuzonas (užrašas - Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija), mėlynos arba juodos kelnės, džinsai.

 

Būsimų 3-ų (11) gimnazijos klasių mokiniams

Vidurinio ugdymo programos 3-ų (11) klasių mokiniai turi galimybę patys sudaryti individualų ugdymosi planą iš privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų ir (ar) modulių, atsižvelgdami į savo lūkesčius, mokymosi pasiekimus, polinkius, profesinius siekius. Parengtas individualus ugdymosi planas orientuotas į mokinių kompetencijų ugdymo(si) plėtotę, pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. Gimnazijoje plati neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų programų, modulių, projektų pasiūla. Mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautinėje projektinėje, socialinėje, prevencinėje, pažintinėje veikloje.
   

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO (htm)

   KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS ASMENŲ PRIĖMIMO 2019 M. KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS (htm)

 

KAUNO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIS (pdf)

 

 

 


Informacija atnaujinta:
2019-03-26 12:13


 

© 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija