Būsimas gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje

Svarbu: mokinių ir klasių skaičių ir prašymų priėmimo pradžios datą ir laiką 2019-2020 m.m. Savivaldybės taryba svarstys vasario 26 d. posėdyje.

Priimant mokinius į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją 2019–2020 m.m. prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, juos lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

 Pirmumo teisės patekti į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją:

  •  pirmumo teisę patekti į gimnaziją turi tie mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje mokiniai, kurių reali gyvenamoji vieta yra arčiausiai gimnazijos; mokiniai, kurių broliai ar seserys jau mokosi gimnazijoje; mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • jei prašymų mokytis iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
  • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokinys nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose (universitetuose, muziejuose, įmonėse, gamtoje) organizuojamas pamokas, projektinę veiklą „Sprachdiplom II“, „Sprachdiplom I“, „IELTS“, „EMILE“, „STEAM“, „DofE“.

  • Į turimas laisvas vietas priimami mokiniai, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų metinius įvertinimus;
  • Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją priimami mokiniai, neatsižvelgiant į gimnazijos aptarnaujamą teritoriją.

Būsimų 1-ų (9) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių: (nuorodos į dokumentus)