Brangūs mokiniai:

Mes Jumis tikime!

Jūs esate svarbiausi!

Mes esame čia, kad padėtume Jums užaugti!

Jūs esate visada išklausomi ir girdimi!

Mes išpildysime Jūsų aukščiausius lūkesčius!

Jūs esate pajėgūs įveikti visas kliūtis!

Mums bus smagu!

Jums viskas pavyks!

Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

Svarbu: mokinių ir klasių skaičių ir prašymų priėmimo pradžios datą ir laiką 2020-2021 m. m. svarstys Savivaldybės taryba.

Priimant mokinius į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją 2020–2021 m.m. prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, juos lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

 Pirmumo teisės patekti mokytis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje:

 •  pirmumo teisę patekti mokytis į gimnaziją turi tie mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; mokiniai, kurių reali gyvenamoji vieta yra arčiausiai gimnazijos; mokiniai, kurių broliai ar seserys jau mokosi gimnazijoje; mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • jei prašymų mokytis iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą;
 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokinys nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose (universitetuose, laboratorijose, muziejuose, įmonėse, gamtoje) organizuojamas pamokas, projektinę veiklą:

 • Erasmus + programos finansuojamus projektus;
 • DofE – tarptautinių jaunimo apdovanojimų programą „The Duke of Edinburgh‘s International Award“;
 • NORDPLUS Junior projektą „Students teaching students“ („Mokiniai moko mokinius“);
 • Tarptautinį mokinių mainų projektą „Atrasti ir patirti“ su Vokietijos Lipės apskrities Karla-Raveh-mokykla, projektą„STEAM tinklo mokyklos“;
 • Projektą su pasauline automatizavimo sprendimų milžine UAB „Festo“ „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“;
 • Susipažinti vieniems su kitais mokinių kūrybiškumo adaptacijos stovykloje „Kviečiame skrydžiui“ „Mokymas(is) be sienų“;
 • Pasirengti ir sėkmingai išlaikyti tarptautinius egzaminus „Sprachdiplom II“, „Sprachdiplom I“, „IELTS“.
 • Į turimas laisvas vietas priimami mokiniai, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų metinius įvertinimus;
 • Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją priimami mokiniai, neatsižvelgiant į gimnazijos aptarnaujamą teritoriją.

Būsimų 1-ų (9) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių: (nuorodos į dokumentus)