Gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė,tel. +37062098991

II vadybinė kategorija           

el.paštas: direktore.dgm@gmail.com

Gimimo vieta: Klaipėda

Išsilavinimas: 1986 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, suteikta vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija. 1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, suteikta bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2017 m.

Faktai: 2009 m. suteikta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija, 1999 m. – rusų kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacija, 2002 m. – lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacija, 2008 m. – išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija, 2008 m. įgyta lietuvių gimtosios kalbos ugdymo turinio švietimo konsultanto kompetencija; 2010 m. – gebančio vykdyti kompetencijų ugdymo metodikos sklaidą švietimo konsultanto kompetencija; 2012 m. – besimokančių mokyklų švietimo konsultanto kompetencija; 2014 m. – kompetencija konsultuoti mokyklas ir mokytojus mokinių pasiekimų vertinimo klausimais.

Pareigos: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė,tel.  +370 61855663

II vadybinė kategorija           

el.paštas: daiva.ivanoviene@gmail.com

Gimimo vieta: Kaunas.

Išsilavinimas: 1990 m. baigė Kauno 4 –ąją vidurinę mokyklą (dabar S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija). 1990 – 1995 metais studijavo VVU Kauno Humnitariniame fakultete, įgijo vertėjo referento iš vokiečių ir rusų kalbų bakalauro laipsnį. 2003 metais baigė Kauno Technologijos Universiteto Edukologijos institutą, suteiktas švietimo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 1996 m. vokiečių kalbos mokytoja, nuo 2001 m. direktorės pavaduotoja ugdymui.

Faktai: 2004 m. suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2009 m. – vokiečių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 2009 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pareigos: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, vokiečų, rusų kalbų mokytoja.

Funkcijos:
1. organizuoja ir kontroliuoja vidurinio ugdymo (III-IV gimn. klasėse) procesą;
2. organizuoja gimnazijoje vidurinio ugdymo brandos egzaminų, įskaitų, bandomųjų egzaminų vykdymą;
3. organizuoja ir vykdo baigimo pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimą;
4. koordinuoja gimnazijos mokytojų metodinę veiklą; 
5. kuruoja bibliotekos – informacinio centro veiklą;
6. vadovauja gimnazijos ugdymo plano projekto parengimo grupei;
7. kuruoja lietuvių, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) mokytojų darbo organizavimą, dokumentacijos tvarkymą, metodinę veiklą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Kersnauskienė, tel. +370 61656515

III vadybinė kategorija

el. paštas: raimda@gmail.com

Gimimo vieta: Kaunas

Išsilavinimas: 1996 m. baigė Kauno 44 vidurinę mokyklą. 2000 m. baigė Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą. Suteikta pradinių klasių pedagogo kvalifikacija. 2002 m. baigė Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. Suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

Darbinė veikla: gimnazijoje dirba nuo 2002 m.

Funkcijos:
1. rengia gimnazijos mokytojų tarifikaciją;
2. rengia statistines mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitas, kaupia statistinę informaciją apie gimnazijos veiklą ir perduoda kitoms įstaigoms;
3. atsako už mokinių priėmimą į gimnaziją bei išvykimą iš gimnazijos; 
4. organizuoja mokinių mokymą namuose, savarankišką mokymą(si);
5. pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
6. kuruoja kūno kultūros, technologijų ir menų mokytojų darbo organizavimą, dokumentacijos tvarkymą, metodinę veiklą. 

Visi direktorės pavaduotojai ugdymui vykdo:

  • pamokų vertinimą pagal ugdymo priežiūros planus;
  • atstovauja gimnazijos direktorę, (pagal direktorės įsakymą) jai išvykus, apibendrina veiklą savo budėjimo metu, neatvykus mokytojui į darbą informuoja gimnazijos direktorę, organizuoja nesančio darbe mokytojo mokinių užimtumą; teikia gimnazijos direktorei siūlymus dėl mokytojų (kitų darbuotojų) skatinimo bei nuobaudų skyrimo;
  • pavedimus pagal gautus raštus, pateikdami rašte atliktos veiklos trumpus aprašus, pateikia pusmečių trumpas veiklos ataskaitas (esant poreikiui, dažniau);
  • rūpinasi savo darbo vietos tvarka, tvarkingai vykdo savo planuotos veiklos iliustravimą,  laikosi tarnybinio etiketo reikalavimų, dalykinio pokalbio bendravimo su darbuotojais ir gimnazijos lankytojais taisyklių.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Edmundas Naujikas, tel. +370 62098990 el. paštas: e.naujikas@gmail.com

Išsilavinimas:  Kauno Stepono Žuko dailės aukštesnioji mokykla (baigta 1985m.)

Darbinė veikla: nuo 1986 m,. dirbo dailės mokytoju Kauno 4 – oje vid. mokykloje.
Nuo 1987 m. direktorės pavaduotoju ūkiui.

Funkcijos:

1. nuolat vykdo gimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;
2. rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, vykdo priežiūrą pagal egzistuojančius įstatymus,
    reglamentus ir kt., kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus, vykdo energetinių resursų taupų naudojimą, apskaitą; 
3. kontroliuoja ir apskaito gimnazijos turtą, patalpų, inventoriaus efektyvumą, tinkamumą naudoti ir tinkamą eksploataciją, apsaugą, koordinuoja
    patalpų nuomos sutarčių pasirašymą. Rūpinasi gimnazijos pastato, patalpų renovacija, remontu; vykdo gimnazijos statinio priežiūros kontrolę;
4. organizuoja gimnazijoje vykdomų seminarų, pasitarimų, egzaminų ūkinį aptarnavimą;
5. nuolat tikrina, kad medžiagų, prekių, paslaugų apskaita atitiktų buhalterijos dokumentus;
6. organizuoja patalpų remontą, švaros ir tvarkos palaikymą gimnazijos patalpose ir teritorijoje;
7. derina aptarnaujančiojo personalo darbo grafikus, teikia gimnazijos direktorei tvirtinti, pildo aptarnaujančio personalo darbo laiko žiniaraštį.
8. instruktuoja ir kontroliuoja kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės ir žmonių saugos,
   elektros saugos reikalavimų; esant poreikiui inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų keitimą arba papildymą.
9. Vykdo gimnazijos direktorės deleguotus įvairius ūkinės veiklos pavedimus gautus iš Steigėjo, teisėtus direktorės įsakymus.
 

Raštinės vedėja – Marija Šlajienė, tel. nr.  862098992